Παράγοντες Οξειδωτικού Στρες

Οι παράγοντες Οξειδωτικού Στρες ταξινομούνται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: ελεύθερες ρίζες, ιόντα, συνδυασμούς ελεύθερων ριζών και ιόντων και μόρια.

Οι ελεύθερες ρίζες, που χαρακτηρίζονται από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα, είναι πολύ ασταθή μόρια. Αντιδρούν άμεσα με παρακείμενα μόρια, κλέβοντας από αυτά ένα ηλεκτρόνιο. Τα παρακείμενα μόρια μετατρέπονται έτσι τα ίδια σε ελεύθερες ρίζες και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά μία αλυσιδωτή αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την κυτταρική βλάβη.

Μερικές από τις λιγότερο αντιδραστικές μορφές, όπως τα υπεροξείδια, είναι δυνατόν να μετατραπούν, κατόπιν αντιδράσεως με στοιχεία μετάπτωσης ή κινόνες, σε πιο επιθετικές, ικανές να προκαλέσουν εκτεταμένες κυτταρικές βλάβες.

Οι μακροπρόθεσμες κυτταρικές βλάβες που προκαλούνται με τον τρόπο αυτό αποδίδονται κυρίως στην προσβολή του DNA.

Αναζωογόννηση

Διατήρηση Υγείας & Ευεξίας